EUC Erhvervsuddannelsescenter
EUD Erhvervsuddannelse. Faglig uddannelse både for unge og voksne, men kaldes ungdomsuddannelse. Man skal som udgangspunkt have haft 9 års skolegang for at starte på en eud.
EUX Erhvervsuddannelse kombineret med fag på gymnasialt niveau. Også adgangs­givende til videregående uddannelser.
FGU Forberedende Grunduddannelse, samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.
HF Hf er en 2- årig gymnasial uddannelse, målrettet til korte- og mellemlange videregående uddannelser.
HHX Merkantil Studentereksamen. 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, som ud over al­mene fag har fag som virksomheds- og samfundsøkonomi. Adgangsgivende til videregående uddannelser eller evt. en elevplads.
HTX Teknisk Studentereksamen. Erhvervsrettet gymnasial uddannelse med vægt på tek­nologiske og naturvidenskabelige fag. Adgangsgivende til videregående uddan­nelser.
IB International Baccalaureate. International gymnasial uddannelse.
KVU Kort videregående uddannelse. Typisk en erhvervsakademiuddannelse på 2 år inkl. praktik. Typisk rettet mod en profession eller et bestemt erhverv.
MVU Mellemlang videregående uddannelse. Er oftest det man kalder professionsbachelor på 3½ år indenfor et bestemt erhverv.
LVU Lang videregående uddannelse. Består som regel af 3-årig bachelor og 2-årig kandidat.
OPTAGELSE.DK Portal til elektronisk tilmelding/ansøgning om optagelse til ungdomsuddan­nelser og videregående uddannelser.
STX Almen Studentereksamen. Almen gymnasial uddannelse med humanistiske, natur­viden­skabelige og samfundsfaglige fag. Adgangsgivende til videregående uddannelser.
UG.DK Børne- og Undervisningsministeriets Vejledningsportal om uddannelse og job samt e-vejledning.
UP/IUP Uddannelsesparat/Ikke uddannelsesparat
UPV Uddannelsesparathedsvurdering for elever fra 8.-10. klasse.
UUV Køge Ungdommens Uddannelsesvejledning i Køge Kommune – en del af Ungecentrum som er den lokale KUI
UU Stevns Ungdommens Uddannelsesvejledning i Stevns Kommune
Scroll to top